ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

موزرمینی

لغت‌نامه دهخدا

موزرمینی . [ ] (اِخ ) تیره ای از طایفه ٔ قمزایی ایل چهارلنگ بختیاری . (جغرافیای سیاسی کیهان ص 75).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ