ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مهمه

لغت‌نامه دهخدا

مهمه . [ م َهَْم َه ْ ] (ع اِ) بیابان هموار. (دستورالاخوان ). ج ، مهامه . دشت دور. دشت و زمین خالی و ویران . (منتهی الارب ). بیابان دور. (مهذب الاسماء) دشت دوردست :
اندر آمد نوبهاری چون مهی
چون بهشت عدن شد هر مهمهی .

منوچهری .


مهمهش با مهابت ارقم
چون دم ابیض و دل بلعم .

سنائی .


ترجمه مقالهسوشال تریدینگ