ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مهلبی

لغت‌نامه دهخدا

مهلبی . [ م ُ هََ ل ْ ل َ ] (اِخ ) لقب حسن بن احمد. رجوع به حسن مهلبی در ردیف خود شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ