ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مهدی

لغت‌نامه دهخدا

مهدی . [ م َ ] (اِخ ) ابوعبداﷲ محمدبن عبداﷲ، معروف به ابن تومرت . رجوع به ابن تومرت و رجوع به مهدویت شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ