ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

من حیث المجموع

لغت‌نامه دهخدا

من حیث المجموع . [ م ِ ح َ ثِل ْ م َ ] (ع ق مرکب ) بر روی هم . روی هم رفته . (یادداشت مرحوم دهخدا): من حیث المجموع باید این کار خوب تمام شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ