ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

منقص

لغت‌نامه دهخدا

منقص . [ م ُ ن َق ْ ق ِ ] (ع ص ) ناقص کننده . مقابل مکمل : مجرد نسب ، علت بزرگی و پادشاهی نیست والا حسب ذاتی وجوداً و عدماً مکمل ومنقص آن نتواند بود. (مرزبان نامه چ قزوینی ص 162).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ