ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

منظومة

لغت‌نامه دهخدا

منظومة. [ م َ م َ ] (ع ص ) رجوع به مدخل بعد شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ