ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

منطق

لغت‌نامه دهخدا

منطق . [ م ُ طَ ] (ع ص ) در شاهد زیر از ناصرخسرو ظاهراًبه معنی روشن و آشکار و واضح آمده است :
بی شرح و بیان او خرد را
مبهم نشود هگرز منطق .

ناصرخسرو (دیوان چ مینوی ص 216).


ترجمه مقالهسوشال تریدینگ