ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

منثة

لغت‌نامه دهخدا

منثة. [ م ِ ن َث ْ ث َ ] (ع اِ) پشم که روغن مالند به وی . (منتهی الارب ). پشمی که بدان روغن مالی کنند. (ناظم الاطباء). پشمی که با آن زخم را روغن مالند. ج ، مَناث ّ و مِنَثّات . (از اقرب الموارد).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ