ترجمه مقاله

منتجوشه

لغت‌نامه دهخدا

منتجوشه . [ م ُ ت َ ش َ / ش ِ ] (اِ) ناردین است . (تحفه ٔ حکیم مؤمن ). سنبل رومی ، یعنی ناردین . (الفاظ الادویه ). سنبل رومی . سنبل اقلیطی . سالینقا. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). رجوع به مدخل قبل شود.
ترجمه مقاله