ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مناقصه

لغت‌نامه دهخدا

مناقصه . [ م ُ ق َ / ق ِ ص َ / ص ِ ] (از ع ، اِمص ) خریدن مال (یا اموال معین ) از طرف مأمور رسمی به کمترین قیمتی که از طرف فروشندگان پیشنهاد می شود. و همچنین است هرگاه مورد مناقصه ،انجام دادن عملی باشد. (از ترمینولوژی حقوق تألیف جعفر لنگرودی ). مقابل مزایده . رجوع به مزایده شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ