ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مناقشة

لغت‌نامه دهخدا

مناقشة. [ م ُ ق َ ش َ ] (ع مص ) با کسی به استقصا شمار کردن . (تاج المصادر بیهقی ). باریکی کردن در حساب . (منتهی الارب ) (آنندراج ). باریکی نمودن و سختگیری کردن در حساب و در حدیث است : من نوقش فی الحساب عذب . (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). || با کسی دور و دراز گرفتن در چیزی . || نزاع کردن با کسی . (غیاث ) (آنندراج ). مجادله کردن و ستیهیدن . (از اقرب الموارد). رجوع به مناقشت و مناقشه شود. || با هم برکندن و برآوردن چیزی را به سوی خود. (غیاث ) (آنندراج ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ