ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ممسحة

لغت‌نامه دهخدا

ممسحة. [ م ِ س َ ح َ ] (ع اِ) ماله یعنی چیزی که بدان چیز دیگر را بمالند. (آنندراج ). || گل ماله ٔ معماران . (غیاث اللغات ) (آنندراج ). || ماله ٔ جولا. (مهذب الاسماء). غرواشه . (دهار). || دستار روی خشک کننده . (یادداشت لغت نامه ). رومال . و رجوع به دستار شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ