ترجمه مقاله

ممتلخ

لغت‌نامه دهخدا

ممتلخ . [ م ُ ت َ ل ِ ] (ع ص ) برکشنده و برکشنده ٔ شمشیر از نیام و لگام از سر ستور. (از منتهی الارب ). آنکه برمی کشد و برمی کند و بیرون می کشد. (ناظم الاطباء). و رجوع به امتلاخ شود.
ترجمه مقاله