ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ملطاة

لغت‌نامه دهخدا

ملطاة. [ ] (ع اِ) مشطالغول و آن به کوهستان های بلند روید و شاخهای باریک دارد و گل و میوه نیارد و برگش به برگ گشنیز ماند و گویند سه اوقیه آشامیدن آن در گزیدگی سگ هار سودمند بود. (ابن البیطار از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). گیاه مشطالغول . (از دزی ج 2 ص 613).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ