ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ملسی

لغت‌نامه دهخدا

ملسی . [ م َ ل َ] (حامص ) ملس بودن . ترش و شیرین بودن : ملسی انار. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به مَلَس شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ