ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ملابهری

لغت‌نامه دهخدا

ملابهری . [ م ُل ْ لا ب َ ] (ص مرکب ) ملانقطی . آنکه نتواند به خوبی کتابت خواندن جز آنکه نقطه ها و اعراب آن واضح نهاده باشد. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به ملانقطی شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ