ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مقسط

لغت‌نامه دهخدا

مقسط. [ م ُ س ِ ] (ع ص ) دادگر. (مهذب الاسماء) (دهار). عادل و دادگر. (منتهی الارب ) (آنندراج ). راست بخش . (السامی ) (مهذب الاسماء). ج ، مقسطین : فاصلحوا بینهما بالعدل و اقسطوا ان اﷲ یحب المقسطین . (قرآن 9/49). و ان حکمت فاحکم بینهم بالقسط ان اﷲ یحب المقسطین . (قرآن 42/5).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ