ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مفصل

لغت‌نامه دهخدا

مفصل . [ م ُ ف َص ْ ص ِ ] (ع ص ) آنکه بیان می کند و فصل فصل می سازد و جزٔجزء می نماید. (ناظم الاطباء). و رجوع به تفصیل شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ