ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مفصلة

لغت‌نامه دهخدا

مفصلة. [ م ُ ف َص ْ ص َ ل َ ](ع ص ) تأنیث مفصل . (یادداشت به خط مرحوم دهخدا).
- مفصلةالاسامی ؛ که نامشان به شرح آمده است . که نامشان به تفصیل بیان شده است .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ