ترجمه مقاله

مغزاده

لغت‌نامه دهخدا

مغزاده . [ م ُ دَ / دِ ] (ص مرکب ، اِ مرکب ) فرزند مغ. بچه ٔ مغ. مغبچه :
مغ و مغزاده موبد و دستور
خدمتش را تمام بسته میان .

هاتف .


و رجوع به مغ و مغبچه شود.
ترجمه مقاله