ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

معیار

لغت‌نامه دهخدا

معیار. [ م ِع ْ ] (ع اِ) اندازه و پیمانه . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). وسیله ای که بدان چیز دیگر را بسنجند و برابر کنند بنابراین ترازو و پیمانه معیار است زیرا بوسیله ٔ آن دو اشیاء سنجیده و پیموده می شوند. (از اقرب الموارد). || ترازوی زر. (دهار) (زمخشری ). زرسنجه . ترازوی زرسنجه . (نصاب ). ترازوی زرسنج . (غیاث ) (آنندراج ). ترازوی صیرفی . ترازو مثقال . ج ، معاییر. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا) :
خازنان تو ز بس دادن دینار و درم
به نماز اندر دارند گرفته معیار.

فرخی .


|| مقیاس . ملاک . (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). وسیله ٔ سنجش . آلت سنجش :
ایا شجاعت را نوک نیزه ٔ تو پناه
ایا شریعت را تیغ تیز تو معیار.

فرخی .


نیک و بد بنیوش و برسنجش به معیار خرد
کز خرد برتر به دو جهان سوی من معیار نیست .

ناصرخسرو.


همبر با دشت مدان کوه را
فکرت را حاکم و معیارکن .

ناصرخسرو.


کسی دیگر خورد گنج اوبرد رنج
به معیار خرد این قول برسنج .

ناصرخسرو.


حاکم خود باش و به دانش بسنج
هرچه کنی راست به معیار خویش .

ناصرخسرو.


فضل را خاطر تو معیار است
عقل را فکرت تو میزان است .

مسعودسعد.


ای نبوده ترا خرد معیار
وی نگشته ترا هنر مقیاس .

مسعودسعد.


گروهی زیرکان شراب را محک مرد خوانده اند و گروهی ناقد عقل و گروهی ظرف دانش و گروهی معیار هنر. (نوروزنامه ).
به وقت مردی احوال مرد را معیار
به گاه رادی اسباب جود را میزان .

سنائی .


و هم این رکن چون مقوم روح
چار ارکان جسم را معیار.

خاقانی .


رایش که فلک سنجد در حکم جهانداری
مانند محک آمدمعیار همه عالم .

خاقانی .


و در شناختن صحیح و معتل اشعار معیاری است ... (المعجم ص 24).
معیار دوستان دغل روز حاجت است
قرضی برای تجربه از دوستان طلب .

صائب .


|| سنگ محک . (غیاث ) (آنندراج ). سنگی که صرافان بدان امتحان زر کنند. محک . (یادداشت به خط مرحوم دهخدا) :
نرانم بر زبان جز این سخن را
که بر معیار عقل آید معیر.

ناصرخسرو.


اثقال او به مثقال برنکشند و عیار او به معیار برنسنجند. (مقامات حمیدی چ شمیم ص 145).
می چون زر و جام او چون گونه ٔ معیار است
از سرخی رنگ زر معیار همی پوشد.

خاقانی .


هست به معیار عشق گوهر تو کم عیار
هست به بازار دل یوسف تو کم بها.

خاقانی .


ای خانه دار ملک و دین تیغت حصار ملک و دین
بهر عیار ملک و دین رای تو معیار آمده .

خاقانی .


به محک فکرت وقاد و به معیار رای نقاد عیار روزگار ناحق شناس شناخته است . (منشآت خاقانی چ محمد روشن ص 59).
از اهل روزگار به معیار امتحان
کم نیستم به هیچ گر افزون نیامدم .

عطار.


|| قدر. منزلت . مقدار. مقام . رتبت :
چو آبستنان عده ٔ توبه بشکن
در آر آنچه معیار مردان نماید.

خاقانی .


معیار هر وجود عیان گردد از صفات
مقدار هر درخت پدید آید از ثمر.

قاآنی .


|| نزدعلمای اصول ، عبارت است از ظرفی که برابر با مظروف باشد مانند وقت برای روزه . (از کشاف اصطلاحات الفنون ) (از محیط المحیط). || چاشنی کردن زر و سیم . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ