ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

معمری

لغت‌نامه دهخدا

معمری . [ م ُ ع َم ْ م َ / م َ م َ ] (اِخ ) ابومنصور محمدبن عبداﷲ وزیر ابومنصور محمدبن عبدالرزاق . رجوع به بیست مقاله ٔ قزوینی و تاریخ ادبیات دکتر صفا چ 1 ج 1 ص 321 و نیز رجوع به ابومنصوربن عبدالرزاق طوسی شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ