ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

معزی

لغت‌نامه دهخدا

معزی . [ م ُ ع ِزْ زی ] (اِخ ) رجوع به امیرمعزی شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ