ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

معتکف وار

لغت‌نامه دهخدا

معتکف وار. [ م ُ ت َ ک ِ ] (ق مرکب ) همچون معتکف . مانند معتکفان :
سالها شد تا دل جانپاش ازرق پوش من
معتکف وار اندرآن زلف سیه دارد وطن .

خاقانی .


و رجوع به معتکف شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ