ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

معتدله

لغت‌نامه دهخدا

معتدله . [ م ُ ت َ دِ ل َ ] (ع ص ) مؤنث معتدل . رجوع به معتدل شود.
- منطقه ٔ معتدله ؛ ناحیه ای از کره ٔ زمین که آب و هوایی متوسط (نه گرم و نه سرد) دارد و آن بر دو قسمت است : الف - منطقه ٔ معتدله ٔ جنوبی و آن بخشی از کره ٔ زمین است که آب و هوایی معتدل دارد و در نیمکره ٔ جنوبی بین منطقه ٔ حاره و قطب جنوب قرار دارد. ب - منطقه ٔ معتدله ٔ شمالی و آن بخشی از کره ٔ زمین است که آب و هوایی معتدل دارد و در نیمکره ٔ شمالی بین منطقه ٔحاره و قطب شمال قرار دارد.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ