ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

معتاص

لغت‌نامه دهخدا

معتاص . [ م ُ ] (ع ص ) کار دشوار و پیچیده : والحمدﷲ القاهر بعظمته القادر... فالق الاصباح وقابض الارواح ، لایعجزه معتاص و لایوجد من قضائه مناص . (تاریخ بیهقی چ فیاض ص 296). و رجوع به اعتیاص شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ