ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مظهری

لغت‌نامه دهخدا

مظهری . [ م َ هََ ] (اِخ ) از جمله شعرای سلطان یعقوب خان است و این مطلع از اوست :
ای کبوتر به پیامی چو بر یار شوی
منگر دانه ٔ خالش که گرفتار شوی .
و نیز:
آهوان را در دل از تیر تو جز پیکان نماند
آمدی در شهر و در صحرا یکی را جان نماند.

(مجالس النفایس ص 304).


ترجمه مقالهسوشال تریدینگ