ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مظلمة

لغت‌نامه دهخدا

مظلمة. [ م َ ل َ م َ ] (ع مص ) بیدادی کردن . (تاج المصادر بیهقی ). بیداد کردن . ج ، مظالم . (آنندراج ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ