ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مظالمة

لغت‌نامه دهخدا

مظالمة. [ م ُ ل َ م َ ] (ع مص ) ظلم و ستم کردن . (از محیطالمحیط). ستم کردن . ظِلام . (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). یقال اراد مظالمته ؛ ای ظلمه . (محیطالمحیط).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ