ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مطهرات

لغت‌نامه دهخدا

مطهرات . [ م ُ طَهَْ هَِ ] (ع ص ، اِ) ج ِمطهر. چیزهائی که بر حکم فقه اسلامی وسیله ٔ تطهیر اشیاء متنجس هستند. در توضیح المسائل آرد: یازده چیز نجاست را پاک می کند و آنها را مطهرات گویند. اول آب . دوم زمین . سوم آفتاب . چهارم استحاله . پنجم کم شدن دوسوم آب انگور. ششم انتقال . هفتم اسلام . هشتم تبعیت . نهم برطرف شدن عین نجاست . دهم استبراء حیوان نجاست خوار. یازدهم غائب شدن مسلمان . (توضیح المسائل ص 29).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ