ترجمه مقاله

مطالبات

لغت‌نامه دهخدا

مطالبات . [ م ُ ل َ / ل ِ ] (ع اِ) ج ِ مطالبه . طلب ها که از کسان دارند. مالها که نزد دیگر کسان به قرض دارند. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). || طلب کردنها : راه مطالبات ناموجه و عوارض ناواجب بر کل ممالک بسته . (المعجم ، از فرهنگ فارسی معین ). و رجوع به مطالبة و مطالبه و مطالبت شود.
ترجمه مقاله