ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مضایفان

لغت‌نامه دهخدا

مضایفان . [ م ُ ی َ ] (ع اِ) دو امر وجودی که وجود هر یک به قیاس با دیگری تعقل شود مثل ابوت و بنوت که با تعقل یکی از آن دو، دیگری نیز تعقل می گردد. (از تعریفات جرجانی ). و رجوع به تقابل شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ