ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مصفی الرعاة

لغت‌نامه دهخدا

مصفی الرعاة. [ م َ فَرْ رُ ] (ع اِ مرکب ) (اصطلاح پزشکی ) ودود. حب الصبیان . فوّه ٔ برانیة. افارینی .(یادداشت مؤلف ). بلسکی است . (تحفه ٔ حکیم مؤمن ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ