ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مشکیدن

لغت‌نامه دهخدا

مشکیدن . [ م ُ دَ ] (مص ) جائیدن و نالیدن و شکایت کردن . (ناظم الاطباء) (از اشتنگاس ) (از فرهنگ جانسون ). || خورد خورد جویدن . خائیدن . (اشتنگاس ) (از فرهنگ جانسون ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ