ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مشکدان

لغت‌نامه دهخدا

مشکدان . [ م ُ / م ِ ] (اِ مرکب ) جائی که مشک در آن جای دهند، همچون انفیه دان و عطردان و...
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ