ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مسوحات

لغت‌نامه دهخدا

مسوحات . [ م َ ] (ع اِ) ج ِ مسوح و مسوحة. مطلقاً داروهائی را گویند که بوسیله ٔ دستها ببدن آدمی مالش دهند. (از بحر الجواهر) : دراطلیه و مسوحات ملذذ جهت تقویت باه . (از کتاب هدایةالملوک ابن الفقیه اصفهانی از یادداشت مرحوم دهخدا).ادهان مرکبه . مسوحا. و رجوع به مسوح و مسوحة شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ