ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مسلم

لغت‌نامه دهخدا

مسلم . [ م ُ ل ِ ] (اِخ ) ابن مخشی . رجوع به ابومعاویه (مسلم ...) شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ