ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مسلم آباد

لغت‌نامه دهخدا

مسلم آباد. [ م ُ ل ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان مزقانچای بخش نوبران شهرستان ساوه ، واقع در 5هزارگزی جنوب خاور نوبران و هزارگزی راه نوبران به ساوه . آب آن از قنات و راه آن مالرو است و ماشین هم می توان برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 1).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ