ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مسلمی

لغت‌نامه دهخدا

مسلمی . [ م ُ ل ِ ] (حامص ) مسلمان بودن . مسلمانی . و رجوع به مسلمانی شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ