ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مسفی

لغت‌نامه دهخدا

مسفی . [م ُ ] (ع ص ) نعت فاعلی از اسفاء. رجوع به اسفاء شود. || رجل مسفی ؛ نمام . سخن چین . || باد خاک برداشته . (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ