ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مسروفة

لغت‌نامه دهخدا

مسروفة. [ م َ ف َ ] (ع ص ) شاة مسروفة؛ گوسفند که گوش وی را از بیخ کنده باشند. (از اقرب الموارد). رجوع به مسروف و سرف شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ