ترجمه مقاله

مستنسب

لغت‌نامه دهخدا

مستنسب . [ م ُ ت َ س ِ ] (ع ص ) نسب کسی را ذکرکننده . || درخواست کننده از کسی که به وی منتسب شود. (از اقرب الموارد). رجوع به استنساب شود.
ترجمه مقاله