ترجمه مقاله

مستنزل

لغت‌نامه دهخدا

مستنزل . [ م ُ ت َ زَ ](ع ص ، اِ) آنکه از مرتبه و مقام خود فرود آورده شده باشد. (از اقرب الموارد). رجوع به استنزال شود. || محل نزول و منزل و خانه . (ناظم الاطباء).
ترجمه مقاله