ترجمه مقاله

مسترط

لغت‌نامه دهخدا

مسترط. [ م ُ ت َ رِ ] (ع ص ) نعت فاعلی از استراط. بلعنده . فروبرنده به گلوی خویش . (اقرب الموارد). رجوع به استراط شود.
ترجمه مقاله