ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مستخس

لغت‌نامه دهخدا

مستخس . [ م ُ ت َ خ ِس س / م ُ ت َخ َس س ] (ع ص ) فرومایه و کمینه و زشت روی . (منتهی الارب ). زشت روی . (اقرب الموارد). رجوع به استخساس شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ