ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مستحال

لغت‌نامه دهخدا

مستحال . [ م ُ ت َ ] (ع ص ) نعت مفعولی از استحالة. رجوع به استحالة و مستحالة شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ