ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مزینی

لغت‌نامه دهخدا

مزینی . [ م ُ زَ نی ی ] (ص نسبی ) منسوب به مزینة. مزنی . (الانساب سمعانی ). رجوع به مزینة و مزنی شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ