ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مزینین

لغت‌نامه دهخدا

مزینین . [ م ُ زَی ْ ی ِ ] (ع ص ، اِ) ج ِ مزیِّن (در حالت نصبی و جری ). رجوع به مزین شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ