ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مزینانی

لغت‌نامه دهخدا

مزینانی . [ م َ ] (اِخ ) ابوسعد اسعدبن محمد المزینانی . منسوب به مزینان یکی ازارباع بیهق . ادیبی فاضل و مخرج بود و اشعاری از او به عربی درباره ٔ امام محمدبن حمویه در تاریخ بیهق مذکور است . (از تاریخ بیهق ص 39 و ص 228) :
چونین قصیده گفت مزینانی ادیب
اندر حق امیر سماعیل گیلکی .

سوزنی .


هست این جواب شعر مزینانی آنکه گفت
یارب چه دلربای و فریبنده کودکی .

سوزنی .


ترجمه مقالهسوشال تریدینگ